Maalummaa Soomana Ramadaanaa

Soomanni baatii ramadaanaa, utubaa tokko kan utubaalee islaamaa irraa taheedha, dhirqama islaamaa kan quraanaa, hadiisaa fii ijmaa'aan mirkanaayee jiru. 

Qur'aana irraa jecha Rabbii oltaheeti

''isin yaa warri amantan soomanni akkuma warra isin duraa irratti barreyfametti isin irrattis barreyfamee jira akka Rabbi sodaattaniif jecha.''

Suuraa baqaraa 183

Hanga jecha Rabbii oltaheetti 

baatii Ramadaanaati kan isa keessa -Qur'aanni qajeelchaa ilmaan namaa tii fii ibsaa qajeelloofii haqarraa kan tahe  buufame. Namni baatii kana biyya jiru haasoomanuu, isinirraa namni dhukkubsataa yookaan karaa deemsarraa jiru (soomana haa furuu) guyyaalee biro irraa lakkaawwachuutu (qadaa kafaluutu) isarratti jira…

Albaqaraa 185

Hadiisarraayis jecha nabii keenyaati s.a.w. "islaamummaan waa shanirratti ijaaramte...jedheeti hadiisa oofee achi keessatti "soomana ramadaanaati" jedhe, (bukhaariif muslimtu odeesse). Hadiisowwan waayee kanaarratti hedduutu jira.

Muslimtoonnis soomanni Ramadaanaa dirqama tahurratti waliif galan, namni waajibummaa isaa morme kaafira tahurrattis wallif galan.

afaan kee filadhu