Mee Ramadaana maaliin simanna?

Soomana Ramadaanaa wanni simannuun kunoo kanneen kana.

1-Towbaa dhugaatti jarjaruun, istigfaara, zikrii fii qaraatii qur'aanaa heddumeessuun.

2-barnoota barbaachisaa wayee somanaa barachuun.

3-yeroo soomanaa caaltuu tana hojii gaaritti akka fixu murteeffachuun.

4-Yeroon Ramadaanaa qaaliin tun daddafte akka dhumtuu fii namni jajjabaatee dalage akka milkaayu, kan talisoome akka sheenawu hubachuun.

5-Waan jibbamtuu mana keessa jirtu hunda ufirraa dhabamsiisuun.kana jechuun suuraalee wan lubbuu qabuu tan adda addaa, meeshaalee mooziqaa, kaartaa fi qumaara adda addaa,  kasetoota sagalee mooziqaa, filima vidiyo baalagummaa, televijina baalagummaa fii jallina dabarsu, meeshaalee intarneetaa tan baalagummaa barsiistuu fi kanneen kana fakkaatan hundarraa mana isaa qulqulleessuu qaba.

6-Rabbiin s.w. galatoomfachuudhaan waan ji'a guddaa kanaan nugayeef.

-nama wallole manguddummaan walitti araarsuudhaan, ka waliin oodu walitti tolchuudhaan, Ramadaanni baatii araaramaa waan taheef walitti araaramanii waliif dhiifama godhanii, walitti toluudhaaf carraa gaariidha.

afaan kee filadhu