Waan nama soomanaa irraa barbaachisu

Namni soomanaa ibaadaa Rabbii heddummeessuu barbaachisa, haraam hundarraa fagaachuu qaba, salaata shanan yeroo isiitti jamaa'aadhaan salaatuu qaba, kijiba dhiisuu qaba, nama hamachuu, nama gowwoomsuu, dhala (Ribaa) nyaachuu, fii jechootaa fii hojiilee dhoowwa tahe hundarraa fagaachuu barbaachisa.

Nabiin keenya s.a.w. akki jedhe

Namni jecha cubbuu haasawuufii itti hojjachuu hidhiisin, kan Wallaalummaa (badii) hindhiisin rabbiin nyaataafii dhugaatii dhiisuu isaarraa dantaa hinqabu

bukhaariitu odeesse

afaan kee filadhu