Qajeelfama nabii s.a.w. Ramadaana kessa.

Aaadaan nabiikeenyaa s.a.w. ramadaana keessaa ibaadaa Rabbii gosa adda addaa irraa  guddisuudha.

Jibriil halkan Ramadaanaa hundaawu nabitti dhufeeti qura'ana wajji qara'an,Nabiin yogguu jibriil itti dhufe qilleensa bubbisurra keyritti daddafa.

Nabiin s.a.w. irra arjaa namaati,yeroon haalaan arjoomu ramadaana keessa.

Nabiin keenya s.a.w. Ramadaana keessa sadaqaa heddummeessa, Rakkataa gargaarsa godha, qaraatii qur'aanaa baay'isa, Akkasuma salaata,zikrii (faaruu rabbi) I'itikaafa (teessuma masgiidaa) kan heddummeesu tahe.


afaan kee filadhu