Soomanni Ramadaanaa yoom fardii godhame?

Soomanni ramadaanaa waggaa lammeysaa hijraati fardii godhame, Nabiin s.a.w. ramadaana sagal soomane.

Ramadaana dura bu'anii jalqabuun dhowwadha guyyaa tokkoofi lamaan.

Guyyaa boodaa takkii lameen dhumaa kan baatii shaibaanaa soomanuun dhoowwaadha yoo nama dur aadaa godhatee soomanu taate malee, akka guyyaalee isniinaafii kamiisaa sun numa soomana.

Nabiin s.a.w. akkana jedhan

tokkoon keessan ramadaana soomana guyyaa tokkootiin yookaa lamaatiin dura hinbu'inaa, yoo nama dur soomanu taate malee sun haa soomanuu

bukhaarii fii muslim

Yeroo soomanaa.

Somaanni yeroon isaa fajriin lammeysaa (diiminni barii)  bahurraa kaasee hanga aduun seentutti.

Niyyaa bulfachuun dirqama.

Niyyaa godhuun sharxii soomanaa irraayi yeroo halkanirraa taate keysatti soomana fardii niyyachuu barbaachuisa, osoo waa xiqqo fajrii dura taatellee. Hadiisatti nabiin s.a.w. akkana jedhan ''namni soomana halkeessa niyyaa godhee hin bulfatin soomanni isaaf hinjiru'' nasaa'iyyitu odeessee.

Asirratti wanni himame soomana sunnaa ammo eega bariellee niyyachuun numa taha. Garuu osoo nyaataaf dhugaatii hintuqin tahuu barbaachisa. Gaaf tokko nabiin keenya s.a.w. ganama warra isaaniitiin " mee joolle faxara qabdanii waa nutti kennaa?” Jennaan. Gandi ar'a homaa lafaa hinqabnu jedhaniin, nabiin eegasii maarree akkas taatu ani ar'a ninsoomana jedhan.kuni wanni garsiisu soomana sunnaa eega barihellee niyyachuun akka tahu ibsa..

afaan kee filadhu