Naamusa salamtaa

Nabiin s.a.w. akkana jedhan"Jannata hinseentan hanga amantanitti,hinamanne hanga waljaalattanitti,mee waan yoo isa hojjattan waljaalattan isinii himuu? Salaamtaa heddummessaa jidduu tessanitti."

muslimtu galmeesse.

1-Muslima hundarratti salaammatuu.

Kamii islaamaattu caala jechuun gaafatame nabiin s.a.w.nyaata nyaachista,salaamtaa qaraata nama beeytuufii kan hinbeynerratis"

bukhaariifi muslim

2-Salaamtaa daddafsiisuu.

Nabiin s.a.w. caalaan isaan lameeniika salaamtaan jalqabe" bukhaariif muslim.

Ammas nabiin akki jedhe''xiqqaan guddarratti haasalaammatuu,kandeemu kataa'urratti haasalaammatuu,waaxiqqoon heddurratti haasalaammatuu''bikhaaritu odesse.

3-Salaamtaa deebisuu

Dura salaamtaa jechuunsunnaah jaalatamtuu,ammo deebisuun waajiba dirqama.salaamtaa ta sagaalee taatuu ta barruu taatuu yogguu siin jedhamte deebisuun dirqama,abbaa jedhe san gartuu arguu baattuu,

Aayyoo aaishaan R.A. akki jette Nabiin s.a.w. akkana naan jedhe "yaa aaishaa jibriil kanaatu salaamtaa siin jedha" jennaan isiinis osomaa isa hin argin wa'aleyhissalaam warahmatuLlaahi wa barakaatuhuu''jette.

Bukhaaritu odeesse.

4-Salaamtaa irra deddeebi'uu.

Nabiin s.a.w. akkana jedhan"tokkoon keysan obboleessa isaatti yogguu dhaqe haa irratti salaammtuu,egasii yoo gidaarri,yookaa,dhagaan,yookaa mukni isin jidduu bahes irrumatti salaammadhu''abuudaawud odesse.

5-Yeroo salaamtaa harka walfuudhuu.

Nabiin keenya s.a.w. akkana jedhan''Kanuma tahee haa tahuu muslitoonnni lama walitti dhufanii harka walfuunaan osoo isaan addaan hin bane isaaniif araaramamu malee hin hafan."

abuu daawud.

Nabiin keenya

6-Joollee daaimarratti salaammatuu.

Anas ibnu maalik R.A. Nabiin keenya akkijedhe Nabiin keenya joollerra dhufeeti irratti salaammate jedhe'' muslimtu odeesse.

7-Salaamtaa deemsaaf kaiinsaa

Nabiin s.a.w.akkana jedhe''tokkoon keysan teessootti yoo dhufe haasalaammatuu,yoo taa'uu fedhe haataa'uu,eegasii yogguu ka'u haa salaammatuu,ta duraa ta boodaarra jabeyfamtuu miti''tirmizii fi abiidawud odesse.

8-Salaamtaa barruufii midiyaarraa dhufte deebisuu.

Sheek abdul'aziiz ibnu baaz Rabbi rahmata isaa haagodhuu akki jedhe''bekka akkanaa tanatti salaamtaa deebisuun fardii walirraa gutani.inni hedduu ummataatii waan salaammatuuf gariin isaanii deebisnaan nigaya.ammoo haatahuu irra caalaan hundi nama dhagayee deebisuun barbaachisaadha.ragaan kan waliigalaa waan taheef.''

Majmuu'a fataawii ibnubaaz693\9.

afaan kee filadhu