Soomana Ramadaana Heera, Sadarkaafii, Naamusa Isaa

Sagantaan kun akkaataa soomana ramadaanaa sirritti nama hubachiisa.

afaan kee filadhu