barnoota seera jum'ah sadarkaafi namusoota isii -04

sagantaa kana keessatti barnoota waayee salaata jum'ah, sadarkaafii naamusa isiittu ibsama.kutaa 10 ufkeessaa qaba. 04

afaan kee filadhu