අන්තර්ගතය

content

content of article

විස්තරය

අල්ලාහ් තඅාලා ෙලා්කය වමා පාලනය කරන්ෙනකු හා ඔහුෙග් ඒකීයභාවය පිළිබද විස්තර


නිර්දේශ කිරීම අල්ලාහ්

අදහස්

ආශ්‍රිත ඕඩියෝ පට