තව්හීද් අර්රුබූබියියා වල් උලූහියියා

අල්ලාහ් තඅාලා ෙලා්කය වමා පාලනය කරන්ෙනකු හා ඔහුෙග් ඒකීයභාවය පිළිබද විස්තර

ඔබේ භාෂාව තෝරන්න