ඉස්ලාම් දහමෙහි උත්සාහය

අල්ලාහ් සමග ශක්තිමත් හා නිසි සම්බන්ධතාවයක් ඇති පුද්ගලයින් බිහි කිරීමට උත්සහ දරයි .

Choose Your Language