අන්තර්ගතය

content

content of poster

අල්ලාහ් සමග ශක්තිමත් හා නිසි සම්බන්ධතාවයක් ඇති පුද්ගලයින් බිහි කිරීමට උත්සහ දරයි .

අදහස්