අන්තර්ගතය

content

content of poster

ශ්වසනය මෙන් හුරු පුරුදු විය යුතු ඇතැම් යහපත් කර්මයන්

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ පරිවර්තනයක් කියවීම සඳහා දිනපතා මද වේලාවක් වෙන් කරන්න. ඔබගේ යාච්ඤාවන් වැඩි දියුණු කිරීමට උත්සාහ කරන්න. සමහර දෛනික තෙපලීම් මතක තබාගන්න උත්සාහ කරන්න සෑම දිනකම යම් ආකාරයක පුණ්‍යාධාරයක් ලබා දෙන්න.

අදහස්