ශ්වසනය මෙන් හුරු පුරුදු විය යුතු ඇතැම් යහපත් කර්මයන්

ශ්වසනය මෙන් හුරු පුරුදු විය යුතු ඇතැම් යහපත් කර්මයන්

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ පරිවර්තනයක් කියවීම සඳහා දිනපතා මද වේලාවක් වෙන් කරන්න. ඔබගේ යාච්ඤාවන් වැඩි දියුණු කිරීමට උත්සාහ කරන්න. සමහර දෛනික තෙපලීම් මතක තබාගන්න උත්සාහ කරන්න සෑම දිනකම යම් ආකාරයක පුණ්‍යාධාරයක් ලබා දෙන්න.

Choose Your Language