තව්හීද් අස්මා වස්සිපාත්

අල්ලාහ් තඅාලාට අැති අලංකාර නාමයන් හා ලක්ෂන හදුනාගැනීම

ඔබේ භාෂාව තෝරන්න