අන්තර්ගතය

content

content of poster

යම් හෝ පුද්ගලයෙකු ඉස්ලාමය සිය ආගම ලෙස පිළිගන්නේ නම්  ඔහු ඉස්ලාමය යනු හුදෙක් ආගමක් පමණක් නොව එය පරිපූර්ණ ජීවන මාර්ගයක් බව වටහා ගනු ඇත .

අදහස්