ඉස්ලාම් ආගම පරිපූර්ණ ජීවන මාර්ගයකි

ඉස්ලාම් ආගම පරිපූර්ණ ජීවන මාර්ගයකි

යම් හෝ පුද්ගලයෙකු ඉස්ලාමය සිය ආගම ලෙස පිළිගන්නේ නම්  ඔහු ඉස්ලාමය යනු හුදෙක් ආගමක් පමණක් නොව එය පරිපූර්ණ ජීවන මාර්ගයක් බව වටහා ගනු ඇත .

Choose Your Language