ලාඉලාහ ඉල්ලල්ලාහ් යන්ෙනහි අර්ථය

අතිශයින්ම ලාඉලාහ ඉල්ලල්ලාහ් යන්ෙනහි අර්ථය දැනගැනීෙමන් ජීවිතයට අැති වැදගත්කම.

Choose Your Language