ඊර්ෂ්යා ගුණාංග හා ඒහි අනර්ථවත් විපාක

ඊර්ෂ්යා ගුණාංග නිසා සිත කය වචනය අපවිත්ර වීම

Choose Your Language