පිරිසිඳු චේතනා

අපේ යහපත් ක්‍රියා අල්ලාහ් දෙවියන් විසින් පිළිගනු ලබන්නේ අපේ චේතනා මුල් කරගෙනයි

ඔබේ භාෂාව තෝරන්න