ඉස්ලාමීය සන්දර්භය වුළු හෙවත් තුළ අර්ධ දෝවනය

ඉස්ලාමීය සන්දර්භය වුළු හෙවත් තුළ අර්ධ දෝවනය යන්නෙන් අදහස් වන්නේ, වන්දනා කිරීමේ චේතානාවෙන් ශරීර අවයවයන් වන, මුහුණ, දෙඅත්, හිස සහ පාද පිරිසිදු ජලය භාවිතා කරමින් ඉස්ලාමය විසින් නිශ්චිත වශයෙන් අර්ථ දක්වා ඇති පරිදි පවිත්‍ර වීමයි.

ඔබේ භාෂාව තෝරන්න