අල්ලාහ් සමග ඍජු සම්බන්ධතාවය

අල්ලාහ් සමග පවතින මෙම ඍජු සම්බන්ධතාවය සෑම පුද්ගලයෙකුගේම ක්රිහයාවන් සමඟ ද සම්බන්ධ වේ

ඔබේ භාෂාව තෝරන්න