අන්තර්ගතය

content

content of article

විස්තරය

සලාතය පස්මහ වගකීම්වලින් එකකි.එය නබි තුමා පෙන්වා දුන් ආකාරයට සහ කුර්ආනයේ උපදෙස් අනුව පමණක් ඉටු කිරීමෙන් මහඟු ප්‍රතිපල ලබාගැනීමට හැක.


නිර්දේශ කිරීම ධර්ම දූත මුහම්මද් තුමාණන්

අදහස්

ආශ්‍රිත ඕඩියෝ පට