වක්තෘ මුහම්මද් තුමාණන්ගේ නිහතමානිකම

වක්තෘ මුහම්මද් තුමාණන්ගේ නිහතමානිකම

මුහම්මද් තුමාණන්ගේ නිහතමානිකම : මිනිසුන් ඔහු වෙනුවෙන් නැගිට සිටීමට ද අකමැති විය

Choose Your Language