ඉස්ලාම් හී කාන්තාව

කාන්තාවකට සමාජය තුළ හිමිවන තැන වනාහි අලුතින් සාකච්ඡාවට ලක්විය යුතු කරුණක් නනොවන බව කවුරුත් දනී. එනෙත් ඒ පිළිබඳ ස්ථාවර නෙෝ මුලුමණින්ම පිළගත ෙැකි ආකාරනේ අර්ථ විග්‍රෙයක් තවමත් දිරිපතත් ී නැත.

ඔබේ භාෂාව තෝරන්න