අන්තර්ගතය

සමබිමක අන්තර්ගතය

ඉස්ලාම් හී කාන්තාව

ඉස්ලාම් හී කාන්තාව

books

කාන්තාවකට සමාජය තුළ හිමිවන තැන වනාහි අලුතින් සාකච්ඡාවට ලක්විය යුතු කරුණක් නනොවන බව කවුරුත් දනී. එනෙත් ඒ පිළිබඳ ස්ථාවර නෙෝ මුලුමණින්ම පිළගත ෙැකි ආකාරනේ අර්ථ විග්‍රෙයක් තවමත් දිරිපතත් ී නැත.

හොඳ ගෘහපතියෙකු වීම

හොඳ ගෘහපතියෙකු වීම

videos

කෙනෙකු සමාජයට අසල්වැසියන්ට හා රටට ලෝකයට හොඳ තැනැත්තෙකු වීමට පෙර පවුලේ සාමාජිකයින් හට වැද විය යුතුයි. එවිට ඔහු අල්ලාහ් දෙවිඳුගේ ගෞරවයට ලක් වෙනවාට කිසිම සැකයක් නැත.