ඕනෑම අවස්ථාවක අල්ලාහ් වෙත අපට හැරිය හැකිය

සියලු තත්වයන්හිදී ම අල්ලාහ්ව අපට ලබා ගත හැකි අතර, උපකාරය, මඟ පෙන්වීම හා සමාව ඉල්ලා සිටීම වැනි ඕනෑම අවස්ථාවක උන් වහන්සේ වෙත අපට හැරිය හැකිය.

ඔබේ භාෂාව තෝරන්න