කවුරුන්ද ඒ මුහම්මද් නබි තුමාණෝ

අල්ලාහ් විසින් මනුෂ්‍ය වර්ගයා වෙත ඔහුගේ ශ්‍රේෂ්ඨ හා අවසාන ධර්ම දූතයකු වශයෙන් අනාථ දරුවෙකු අරාබි කාන්තාරයේ බිහි කරන ලදී.

Choose Your Language