අන්තර්ගතය

content

content of poster

 අල්ලාහ් විසින් මනුෂ්‍ය වර්ගයා වෙත ඔහුගේ ශ්‍රේෂ්ඨ හා අවසාන ධර්ම දූතයකු වශයෙන් අනාථ දරුවෙකු අරාබි කාන්තාරයේ බිහි කරන ලදී.

අදහස්