තව්හීද් හෙවත් ඒක දේවවාද සංකල්පය

ඉස්ලාමීය විද්වතුන් තව්හීද් හෙවත් ඒක දේවවාද සංකල්පය කොටස් තුනකට බෙදා වෙන් කර ඇත.එයින් සෑම කොටසක් ම අල්ලාහ් පිළිබඳ වූ සම්පූර්ණ හා නිවැරදි විශ්වාසය ආවරණය කරයි.ඒවා නම් :

තව්හීද් අර් රුබූබියියා: අල්ලාහ්ගේ ආධිපත්‍යයෙහි ඒකීයභාවය

තව්හීද් අර් උලූහියියා: අල්ලාහ්ගේ දේවත්වයෙහි ඒකීයභාවය

තව්හීද් අල් අස්මා වස් සිෆාත්: අල්ලාහ්ගේ අලංකාරවත් නාමයන් සහ ඔහුගේ ගුණාංගයන්හී ඒකීයභාවය.

Choose Your Language