අන්තර්ගතය

content

content of article

විස්තරය

තව්හීද් හෙවත් ඒක දේව වාදය යන මාතෘකාව යටතේ විස්තර කිරීමක් මෙම හඬ පටයෙහි ඇත.


නිර්දේශ කිරීම අල්ලාහ්ගේ ඒකීයභාවය

අදහස්

ආශ්‍රිත ඕඩියෝ පට