තව්හීද් හෙවත් ඒක දේව වාදය

තව්හීද් හෙවත් ඒක දේව වාදය යන මාතෘකාව යටතේ විස්තර කිරීමක් මෙම හඬ පටයෙහි ඇත.

Choose Your Language