දෙවියන් පිළිබඳව ඉස්ලාමීය විශ්වාසය

දෙවියන් පිළිබඳව ඉස්ලාමීය විශ්වාසය

දෙවියන් පිළිබඳව ඉස්ලාමීය විශ්වාසය නිර්මල, පිරිසිදු ඒක දේවවාදය වටා සෑදී ඇත. සාමාන්යනයෙන් එය අරාබි භාෂාව තුළ තව්හීද් ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ,

Choose Your Language