දෙවියන් පිළිබඳව ඉස්ලාමීය විශ්වාසය

දෙවියන් පිළිබඳව ඉස්ලාමීය විශ්වාසය නිර්මල, පිරිසිදු ඒක දේවවාදය වටා සෑදී ඇත. සාමාන්යනයෙන් එය අරාබි භාෂාව තුළ තව්හීද් ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ,

ඔබේ භාෂාව තෝරන්න