අන්තර්ගතය

content

content of video

Description

කෙනෙකු වැසිකිළි යෑමේදි පිළිපැදිය යුතු ක්‍රම වේද කුමක්ද යන්න ඉතා පැහැදිලිව මෙම වීඩියෝ පටයෙහි විස්තර කර අැත.


නිර්දේශ කිරීම අල්ලාහ්

අදහස්