අන්තර්ගතය

content

content of video

Description

ඉස්ලාම් දහම තුල අාගන්තුකෙයකු සඳහා විය යුතු යුතුකම් වා වගකීම් කුමක් ‍යන්න ඉතා කෙටියෙන් මෙම වීඩියෝ පටෙයහි සඳහන් වී අැත


නිර්දේශ කිරීම අල්ලාහ්

අදහස්