අන්තර්ගතය

content

content of video

Description

1.ජිහාද් පිළිබඳ අසත්‍ය තොරතුරු
2. විවාහය පිළිබඳ ප්‍රශ්න


නිර්දේශ කිරීම ඉස්ලාම්

අදහස්