අන්තර්ගතය

content

content of video

Description

1.මුස්ලිම් දෙමාපියන් නිසා අපි මුස්ලිම් බවට පත්ව සිටිමු

2. ඉස්ලාම් ගැන දැනුම ලැබීම අපගේ යුතුකමවේ 
   3. ඉස්ලාමයේ ඒක දේව වදය සහ එහි අවශ්‍යතාවය


නිර්දේශ කිරීම ඉස්ලාම්

අදහස්