අන්තර්ගතය

content

content of video

Description

නබි (සල්) තුමාණන්ගේ මුුතු වදන් ආරක්ෂා කිරීම කෙතරම් වැදගත් දැයි කියන හදීසය මෙහි විස්තර කර ඇත.


නිර්දේශ කිරීම Sunna

අදහස්