අන්තර්ගතය

content

content of video

Description

බිද්අත් යන්නෙහි අර්ථය හා එහි භයානකත්වය පිළිබඳව කෙටි පණිවිඩයක්


නිර්දේශ කිරීම Innovation

අදහස්