අන්තර්ගතය

content

content of video

Description

ශිර්ක් හෙවත් අල්ලාහ් දෙවිඳුන්ට ආදේශ කිරීම යන මාතෘකාව යටතේ වචන ස්වල්පයක් මෙහි ඉදිරිපත් කරන ලදී.


නිර්දේශ කිරීම Shirk

අදහස්