අන්තර්ගතය

content

content of video

Description

සූරතුල් බකරාවෙහි අවසාන වාක්‍ය දෙකෙහි මහිමය පිළිබඳ තිබෙන එක් හදීසයක අර්ථය හා කෙටි පැහිදිලි කිරීමක්


නිර්දේශ කිරීම Quran

අදහස්