5- ආගම් තුළින් සාමය - ශ්‍රී ලංකා සංචාරය

නාස්තික වාදියෙකුට අල්ලාහ් ගැන පහදා දෙන්නේ කෙසෙද? එ මගින් ජනතා අතර සාමය පතුරන්නේ කෙසේද


Choose Your Language