உள்ளடக்கம்

content

content of poster

சுவர்க்கம், நரகம் என்ற இரண்டும் மனதில் தோன்றும் தன்னிச்சையான படைப்புகள் கிடையாது. இது பற்றி அல்லாஹ்வும், அவனது தூதர்களும் எவ்வாறு விளக்கியிருக்கிறார்கள் என்பதை அறிந்திட அல்குர்ஆனைப் படியுங்கள்.

கருத்துக்கள்