அல்லாஹ்வுடனான எமது தொடர்பு

இஸ்லாம் தனிப்பட்ட உறுதியான ஓர் பினைப்பை உருவாக்கிட முயல்கிறது. அப்பினைப்பு ஒரு அடியானுக்கும் அல்லாஹ்வுக்கும் இடையிலுள்ள உறுதியான, சரியான உறவைப் பேணுகிறது.

உங்கள் மொழியை தேர்வு செய்யவும்