உள்ளடக்கம்

content

content of poster

இஸ்லாம் தனிப்பட்ட உறுதியான ஓர் பினைப்பை உருவாக்கிட முயல்கிறது. அப்பினைப்பு ஒரு அடியானுக்கும் அல்லாஹ்வுக்கும் இடையிலுள்ள உறுதியான, சரியான உறவைப் பேணுகிறது.

கருத்துக்கள்