அல்லாஹ்வின் இரக்கத் தன்மை

அல்லாஹ்வின் தூதர் அவர்கள் கூறினார்கள், “ஒரு முஸ்லிமைத் தைக்கும் முள் உள்பட அவருக்கு நேரிடும் துன்பம், நோய், துக்கம், கவலை, தொல்லை, மனவேதனை ஆகிய எதுவாயினும் அதற்கு பதிலாக அவரின் பாவங்களிலிருந்து சிலவற்றை அல்லாஹ் மன்னிக்காமல் இருப்பதில்லை.” (ஆதாரம்: புஹாரி 5641, முஸ்லிம்)

Choose Your Language