இஸ்லாத்தின் சுருக்கம்

இஸ்லாத்தின் சுருக்கம்

இஸ்லாத்தின் சுருக்கம்: அல்லாஹ்வுக்கு வழிப்படுதல், முஹம்மத் நபி  அவர்களைப் பின்பற்றுதல், மனிதர்களுக்கு உதவிகள் சேவை செய்தல்.

Choose Your Language