உள்ளடக்கம்

content

content of poster

இஸ்லாத்தின் சுருக்கம்: அல்லாஹ்வுக்கு வழிப்படுதல், முஹம்மத் நபி  அவர்களைப் பின்பற்றுதல், மனிதர்களுக்கு உதவிகள் சேவை செய்தல்.

கருத்துக்கள்