ஸூரா பஜ்ரினூடாக மறுமை நிகழ்வுகள் - பகுதி 3

"அல்பஜ்ர் 24ம் வசன விளக்கம்
அல்பஜ்ர் 25ம் வசன விளக்கம்"

உங்கள் மொழியை தேர்வு செய்யவும்