உள்ளடக்கம்

content

content of poster

இஸ்லாம் இரு மூலாதாரங்களைக் கொண்டுள்ளது: அல்குர்ஆன் (கடவுளின் வார்த்தை), மற்றும் சுன்னா (முஹம்மத் நபியின் வார்த்தை).

கருத்துக்கள்