தேவர்கள் (மலக்குகள்) என்போர் யார்

ஒளியால் அல்லாஹ் அவர்களைப் படைத்துள்ளான். அவர்கள் அல்லாஹ்விடமிருந்து செய்திகளைக் கொண்டுவருகின்றனர். இப் பிரபஞ்சத்தில் அல்லாஹ்வின் அனைத்துக் கட்டளைகளையும் நிறைவேற்றுகின்றனர்.

Choose Your Language