முஹம்மத் நபியின் தாழ்வு மனப்பான்மை

முஹம்மத் நபியின் தாழ்வு மனப்பான்மை

முஹம்மதின் தாழ்வு மனப்பான்மை: தன்னையே மக்கள் நம்பியிருக்க வேண்டுமென ஒருபோதும் அவர் விரும்பியதில்லை.

Choose Your Language