உள்ளடக்கம்

content

content of poster

தனக்கெதிராக வன்முறையில் ஈடுபட்டவரின் மகளைக் கூட முஹம்மத் நபி திருமணம் செய்து, தனது மரணம் வரை அவருடன் அன்பாக இருந்துள்ளார். முஹம்மத் இறைவனின் தூதர் என்பதற்கும் தலை சிறந்த மனிதர் என்பதற்கும் இதுவும் ஓர் அடையாளமாகும். 

கருத்துக்கள்