முஹம்மத் நபி என்பவர் யார்

முஹம்மத் நபி என்பவர் யார்

பலவீனமானவர்களைப் பாதுகாத்து, சமாதானத்தையும், நீதியையும் நிலைநிறுத்த வேண்டும் என்பதற்காக மாத்திரமே தவிர வேறு எதற்காகவும் முஹம்மத் நபி ஆயுதங்களை சுமக்கவில்லை. அவர் தனது எதிரிகளுடனும் நீதமாகவும், நேர்மையாகவுமே நடந்துகொண்டுள்ளார்.

Choose Your Language