உள்ளடக்கம்

content

content of poster

முஹம்மத் நபி மக்காவில் பிறந்து, மதீனாவில் இறந்து அங்கே அடக்கமும் செய்யப்பட்டார். அவ்விரு நகரங்களும் தற்போது சவூதி அரேபியாவில் இருக்கின்றன.

கருத்துக்கள்