உள்ளடக்கம்

content

content of poster

தான் வாழும் போதே (ஒருவரைத் தவிர) தனது அனைத்துக் குழந்தைகளை இழந்தும், எதிரிகளோடு பல போராட்டங்கள் புரிந்தும் தன் வாழ்நாளில் எவ்வித சஞ்சலங்களும் இன்றி சந்தோசமாகவே இருந்துள்ளார்.

கருத்துக்கள்