உள்ளடக்கம்

content

content of video

Description

"இறையச்சம் அல்லாஹ் முன்சென்றோர், பின்வருவோர் அனைவருக்கும் செய்த உபதேசம்
இறையச்சம் பற்றி வந்துள்ள இறைவசனங்கள், நபிமொழிகள்
இறையச்சம் என்பது அல்லாஹ் ஏவியதை எடுத்து நடப்பதும், அவன் தடுத்ததை தவிர்ந்து கொள்வதுமாகும்."


குறிப்பாக்கப்பட்டவை: ඉස්ලාම්

கருத்துக்கள்