உள்ளடக்கம்

content

content of video

Description

"மன்னித்தல் அல்லாஹ் தனது நபிக்கும் அடியார்களுக்கும் ஏவிய நற்பண்புகளில் ஒன்று.

இது முன்னைய நபிமார்களினதும் பண்புகளில் ஒன்று.
மன்னித்தலின் சிறப்பு பற்றி இடம்பெற்றுள்ள அல்குர்ஆன் வசனங்களும், நபிமொழிகளும்"


குறிப்பாக்கப்பட்டவை: இஸ்லாம்

கருத்துக்கள்